Storie / Libro III, 53

1 Ἐπεὶ δὲ τοῦ χρόνου προβαίνοντος ὅ τε Περίανδρος παρηβήκεε καὶ συνεγινώσκετο ἑωυτῷ οὐκέτι εἶναι δυνατὸς τὰ πρήγματα ἐπορᾶν τε καὶ διέπειν, πέμψας ἐς τὴν Κέρκυραν ἀπεκάλεε τὸν Λυκόφρονα ἐπὶ τὴν τυραννίδα· ἐν γὰρ δὴ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν παίδων οὔκων ἐνώρα, ἀλλά οἱ κατεφαίνετο εἶναι νωθέστερος. 2 ὁ δὲ Λυκόφρων οὐδὲ ἀνακρίσιος ἠξίωσε τὸν φέροντα τὴν ἀγγελίην. Περίανδρος δὲ περιεχόμενος τοῦ νεηνίεω δεύτερα ἀπέστειλε ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν ἀδελφεήν, ἑωυτοῦ δὲ θυγατέρα, δοκέων μιν μάλιστα ταύτῃ ἂν πείθεσθαι. 3 ἀπικομένης δὲ ταύτης καὶ λεγούσης, “ὦ παῖ, βούλεαι τήν τε τυραννίδα ἐς ἄλλους πεσεῖν καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς διαφορηθέντα μᾶλλον ἢ αὐτός σφεα ἀπελθὼν ἔχειν; ἄπιθι ἐς τὰ οἰκία, παῦσαι σεωυτὸν ζημιῶν. 4 φιλοτιμίη κτῆμα σκαιόν. μὴ τῷ κακῷ τὸ κακὸν ἰῶ. πολλοὶ τῶν δικαίων τὰ ἐπιεικέστερα προτιθεῖσι, πολλοὶ δὲ ἤδη τὰ μητρώια διζήμενοι τὰ πατρώια ἀπέβαλον. τυραννὶς χρῆμα σφαλερόν, πολλοὶ δὲ αὐτῆς ἐρασταί εἰσι, ὁ δὲ γέρων τε ἤδη καὶ παρηβηκώς· μὴ δῷς τὰ σεωυτοῦ ἀγαθὰ ἄλλοισι„. 5 ἣ μὲν δὴ τὰ ἐπαγωγότατα διδαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἔλεγε πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ὑποκρινάμενος ἔφη οὐδαμὰ ἥξειν ἐς Κόρινθον, ἔστ᾽ ἂν πυνθάνηται περιεόντα τὸν πατέρα. 6 ἀπαγγειλάσης δὲ ταύτης ταῦτα, τὸ τρίτον Περίανδρος κήρυκα πέμπει βουλόμενος αὐτὸς μὲν ἐς Κέρκυραν ἥκειν, ἐκεῖνον δὲ ἐκέλευε ἐς Κόρινθον ἀπικόμενον διάδοχον γίνεσθαι τῆς τυραννίδος. 7 καταινέσαντος δὲ ἐπὶ τούτοισι τοῦ παιδός, ὁ μὲν Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν Κέρκυραν, ὁ δὲ παῖς οἱ ἐς τὴν Κόρινθον. μαθόντες δὲ οἱ Κερκυραῖοι τούτων ἕκαστα, ἵνα μή σφι Περίἀνδρός ἐς τὴν χώρην ἀπίκηται, κτείνουσι τὸν νεηνίσκον. ἀντὶ τούτων μὲν Περίανδρος Κερκυραίους ἐτιμωρέετο.

1 commento:

  1. Ma col passare del tempo Periandro si rendeva conto, invecchiando, di non essere più in grado di controllare e dirigere tutti i suoi affari; perciò tramite un messo richiamò Licofrone da Corcira perché assumesse il potere; non aveva fiducia nel figlio maggiore che gli sembrava alquanto ottuso. Licofrone non si degnò neppure di interrogare il latore del messaggio, e Periandro, che ci teneva molto a quel giovane, gli inviò la sorella, sua figlia, convinto che alla sorella più che a ogni altro, forse, avrebbe dato retta. Essa raggiunse il fratello e gli disse: "Ragazzo mio, preferisci che il regno cada nelle mani di un altro e che il patrimonio di tuo padre si disperda o tornare ed entrarne in possesso? Vieni a casa, smettila di accanirti contro te stesso. L'orgoglio è un bene sinistro; non cercare di guarire un male con un altro male. Sono molte le persone che alla giustizia antepongono la ragionevolezza. E già molti per seguire le parti della madre si sono perse quelle del padre. Il potere assoluto è una ricchezza malcerta, che possiede molti amanti; tuo padre ormai è vecchio, non ha più il vigore degli anni giovanili. Non consegnare nelle mani di un altro ciò che ti appartiene". Insomma, seguendo le istruzioni del padre gli rivolgeva le parole più persuasive; ma lui replicò che non sarebbe mai tornato a Corinto finché avesse saputo suo padre ancora in vita. La sorella riferì a Periandro la risposta e il re mandò una terza ambasciata, manifestando l'intenzione di trasferirsi a Corcira, purché il figlio tornasse a Corinto per succedergli sul trono. A queste condizioni il figlio accettò, sicché Periandro era pronto a partire per Corcira e il ragazzo a tornare a Corinto; ma quando i Corciresi conobbero i particolari dell'accordo, per evitare che Periandro si trasferisse nel loro paese uccisero il giovane. Ed è per questo che Periandro desiderava vendicarsi sui Corciresi.

    RispondiElimina