Storie / Libro III, 16

1 Καμβύσης δὲ ἐκ Μέμφιος ἀπίκετο ἐς Σάιν πόλιν, βουλόμενος ποιῆσαι τὰ δὴ καὶ ἐποίησε. ἐπείτε γὰρ ἐσῆλθε ἐς τὰ τοῦ Ἀμάσιος οἰκία, αὐτίκα ἐκέλευε ἐκ τῆς ταφῆς τὸν Ἀμάσιος νέκυν ἐκφέρειν ἔξω· ὡς δὲ ταῦτα ἐπιτελέα ἐγένετο, μαστιγοῦν ἐκέλευε καὶ τὰς τρίχας ἀποτίλλειν καὶ κεντοῦν τε καὶ τἆλλα πάντα λυμαίνεσθαι. 2 ἐπείτε δὲ καὶ ταῦτα ἔκαμον ποιεῦντες (ὁ γὰρ δὴ νεκρὸς ἅτε τεταριχευμένος ἀντεῖχέ τε καὶ οὐδὲν διεχέετο), ἐκέλευσέ μιν ὁ Καμβύσης κατακαῦσαι, ἐντελλόμενος οὐκ ὅσια· Πέρσαι γὰρ θεὸν νομίζουσι εἶναι πῦρ. 3 τὸ ὦν κατακαίειν γε τοὺς νεκροὺς οὐδαμῶς ἐν νόμῳ οὐδετέροισι ἐστί, Πέρσῃσι μὲν δι᾽ ὅ περ εἴρηται, θεῷ οὐ δίκαιον εἶναι λέγοντες νέμειν νεκρὸν ἀνθρώπου· Αἰγυπτίοισι δὲ νενόμισται πῦρ θηρίον εἶναι ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσθίειν τά περ ἂν λάβῃ, πλησθὲν δὲ αὐτὸ τῆς βορῆς συναποθνήσκειν τῷ κατεσθιομένῳ. 4 οὔκων θηρίοισι νόμος οὐδαμῶς σφι ἐστὶ τὸν νέκυν διδόναι, καὶ διὰ ταῦτα ταριχεύουσι, ἵνα μὴ κείμενος ὑπὸ εὐλέων καταβρωθῇ. οὕτω οὐδετέροισι νομιζόμενα ἐνετέλλετο ποιέειν ὁ Καμβύσης. 5 ὡς μέντοι, Αἰγύπτιοι λέγουσι, οὐκ Ἄμασις ἦν ὁ ταῦτα παθών, ἀλλὰ ἄλλος τις τῶν Αἰγυπτίων ἔχων τὴν αὐτὴν ἡλικίην Ἀμάσι, τῷ λυμαινόμενοι Πέρσαι ἐδόκεον Ἀμάσι λυμαίνεσθαι. 6 λέγουσι γὰρ ὡς πυθόμενος ἐκ μαντηίου ὁ Ἄμασις τὰ περὶ ἑωυτὸν ἀποθανόντα μέλλοντα γίνεσθαι, οὕτω δὴ ἀκεόμενος τὰ ἐπιφερόμενα τὸν μὲν ἄνθρωπον τοῦτον τὸν μαστιγωθέντα ἀποθανόντα ἔθαψε ἐπὶ τῇσι θύρῃσι ἐντὸς τῆς ἑωυτοῦ θήκης, ἑωυτὸν δὲ ἐνετείλατο τῷ παιδὶ ἐν μυχῷ τῆς θήκης ὡς μάλιστα θεῖναι. 7 αἱ μέν νυν ἐκ τοῦ Ἀμάσιος ἐντολαὶ αὗται αἱ ἐς τὴν ταφήν τε καὶ τὸν ἄνθρωπον ἔχουσαι οὔ μοι δοκέουσι ἀρχὴν γενέσθαι, ἄλλως δ᾽ αὐτὰ Αἰγύπτιοι σεμνοῦν.

1 commento:

  1. Cambise si trasferì da Menfi a Sais, con l'intenzione di fare quanto poi in effetti fece: appena mise piede dentro la reggia di Amasi, ingiunse che il cadavere di Amasi venisse disseppellito; dopodiché comandò ancora di fustigare il cadavere, di strappargli i capelli, e di straziarlo a colpi di pungolo, insomma di oltraggiarlo in tutte le maniere. E quando li colse la stanchezza (il cadavere era imbalsamato e perciò resisteva ai colpi senza sfaldarsi), Cambise ordinò che fosse bruciato, un ordine sacrilego, perché i Persiani considerano il fuoco una divinità. Né Egiziani, né Persiani hanno l'abitudine di bruciare i cadaveri: i Persiani per la ragione ora detta, perché ritengono empietà offrire al dio il cadavere di un uomo; gli Egiziani invece perché credono il fuoco un animale vivo che divora quanto riesce ad afferrare e che poi, gonfio di cibo, muore insieme con ciò che ha divorato. E non è neppure conforme alle loro consuetudini abbandonare i cadaveri agli animali: per questo praticano l'imbalsamazione, perché il cadavere nella tomba non venga divorato dai vermi. E così Cambise impartì un ordine contrario alle usanze di entrambi i popoli. Ma, come raccontano gli Egiziani, non fu Amasi a subire lo scempio, bensì un altro Egiziano, della stessa statura, sulle cui spoglie i Persiani infierirono credendo di infierire su Amasi. Amasi, raccontano, aveva appreso da un oracolo ciò che gli sarebbe accaduto dopo la morte ed era corso ai ripari: aveva fatto seppellire nella propria tomba, accanto alle porte, il defunto in seguito flagellato (era morto da poco tempo), dando invece disposizioni al figlio di sotterrare i suoi resti nel punto più segreto possibile della stanza funebre. Per conto mio questi ordini di Amasi relativi alla tomba e all'ignoto cadavere non furono mai impartiti; li ritengo piuttosto una vana ostentazione da parte egiziana.

    RispondiElimina